voor informatie bel 06 53 24 89 70

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. De verplichting tot uitvoering wordt eerst van kracht wanneer de opdracht door ons schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 2

De prijsopgave betreft uitsluitend de door ons omschreven werkzaamheden, alle meerdere werkzaamheden komen derhalve voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3

De prijs opgave is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of tekeningen. Blijkt bij de uitvoering dat van deze gegevens wordt afgeweken of dat onze onvolledige gegevens en/of tekeningen verstrekt zijn, dan zullen eventueel daardoor ontstane meerdere kosten in rekening worden gebracht..

 

Artikel 4

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke de uitvoering der aangenomen werkzaamheden aan de opdrachtgever of aan derden veroorzaakt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet, of grove schuld onzerzijds. De opdrachtgever zal ons, onder het in vorige lid bedoelde voorbehoud, vrijwaren voor alle aanspraken welke derden ter zake doen gelden.

 

Artikel  5

Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als een schatting te beschouwen; bij overschrijding van zulk een termijn zullen wij in geen geval geacht worden in gebreke te zijn.

 

Artikel 6

Indien blijkt dat door omstandig heden buiten onze schuld het beoogde doel in het geheel niet of slechts na overschrijding van de opleveringstermijn te bereiken is, heeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding of een eventueel bedongen boete.

 

Artikel 7

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de door ons gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons betaald te zijn. We behouden ons het recht  voor de in afwijking van het voorgaande, contante betaling te verlangen indien naar ons oordeel  aanleiding  daartoe is. De betrokken afnemer zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld, en wel schriftelijk. Bij niet tijdige betaling van onze facturen, behouden wij ons het recht voor, zonder dat er ingebrekestelling wordt vereist, aan de afnemer rente in rekening  te brengen over de periode waarmede de betalingstermijn wordt overschreden. Dit op basis van 1,8% pm. Voorts zijn wij gerechtigd de betrokken opdrachtgever te belasten met de kosten, gemaakt voor inning van de niet op tijd betaalde vorderingen. Waarbij de buitengerechtelijke incassokosten gesteld worden op 15% van het openstaande bedrag.

 

Artikel 8

Onze aanbiedingen  zijn gebaseerd op gunstige werkomstandigheden en volgens de  voorschriften van de arbeidsinspectie. Eventuele reclames op de kwaliteit van ons werk dienen binnen 24 uur na verlaten door ons van het werk te worden gemaakt, en wel schriftelijk. Reclames achteraf worden niet  geaccepteerd. Eventuele reclames ontheffen de opdrachtgever nimmer tot de verplichting tot betalen.

 

Artikel 9

Voorzover wij al voor enige schade aansprakelijk gesteld kunnen worden, is het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan wij kunnen worden aangesproken, niet meer dan het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd.

 

Artikel 10

Deze voorwaarden zijn bindend vanaf het ogenblik dat ons de opdracht verstrekt wordt, behoudens voor die punten en gevallen waarover schriftelijk anders is overeengekomen

 

Artikel 11

Alle  geschillen, welke onverhoopt tussen ons en onze kopers mochten rijzen, zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam met dien verstande dat wij, in de door ons aanhangig gemaakte geschillen, ook gerechtigd zullen zijn die geschillen doen berechten door de rechter die volgens de gewone bepalingen der wet bevoegd is

 

Artikel 12 

Annuleringen Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten aan ons te vergoeden en, indien wij dit wensen, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door ons in de calculatie opgenomen prijzen. Dit alles onverminderd ons recht op vergoeding van directe en indirecte schade welke het gevolg is van de annulering.

 

Artikel 13 

Eigendomsvoorbehoud. Alle geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens ons verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom. Alle geleverde goederen kunnen terstond door onze onderneming worden teruggenomen in geval van niet-betaling, schorting van betaling, aanvraag van surseance, liquidatie, overlijden van de opdrachtgever. Dit alles zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onverminderd het recht op nakoming van de overeenkomst en schadevergoeding te vorderen.

 

 

© De Haas Verbouw  | Algemene Voorwaarden

Website realisatie: Intens Reclame en Marketing